Offizieller “Broken Arrow”-Bericht der US-Air Force (1966)

Bericht des Atombombenkonstrukteurs S. V. Asselin über den Atomwaffenunfall (1966)